Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну arrow Публікації arrow Наукові публікації
Наукові публікації

Моделювання розвитку електроенергетичної системи України для обґрунтування Другого національно визначеного внеску щодо обмеження викидів парникових газів

Наукові публікації Костюковського Б. А.
28.11.2021 р.

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр.

У контексті необхідності прийняття Україною в 2021 р. нових зобов’язань, відповідно до Другого національно визначеного внеску (НВВ2) розробленого згідно Паризької угоди, щодо обмеження обсягів викидів парникових газів (ПГ) в період до 2030 р. як відсоток від рівня викидів у 1990 р., актуальною задачею є забезпечення коректності прогнозів викидів ПГ, що, у першу чергу, стосується ключових категорій, зокрема виробництва теплової та електричної енергії на ТЕС та ТЕЦ, що працюють на викопному паливі.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 2(65):28―35
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Скачування: Повний текст (PDF)

Детальніше...
 

Проблеми реалізації закону «Про засади регулювання ринку електроенергії в Україні»

Наукові публікації Костюковського Б. А.
12.06.2014 р.

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр., ЛЕЩЕНКО І.Ч., канд. техн. наук, ст. наук. співр.

У жовтні 2013 р. Верховною Радою України було прийнято Закон № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» (далі Закон), яким в країні запроваджується нова модель ринку електроенергії, що отримала назву моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Але наявність фундаментального протиріччя між фізико-технічними особливостями функціонування об’єднаних енергосистем, в яких всі елементи працюють в межах єдиного технологічного процесу, що потребує централізованого планування розвитку та функціонування електроенергетики, та ринковими підходами до регулювання роботи ОЕС, коли конкуренція між окремими суб’єктами господарювання на ринку електроенергії має бути рушійною силою його ефективного розвитку та функціонування, зумовлює принципову неможливість створення ефективної моделі ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці. Це ставить розробників відповідної нормативно-правової бази державного регулювання діяльності в цій галузі у складне становище через необхідність одночасно забезпечити реалізацію принципів ринкової конкуренції між суб’єктами господарювання і надійність електропостачання та роботи ОЕС.
Авторами виконано аналіз положень Закону, який дозволив визначити низку важливих проблем його реалізації, головною з яких є те, що запровадження нової моделі ринку буде зумовлювати зростання цін на електроенергію. Це зумовлено необхідністю значних додаткових витрат на запровадження та забезпечення функціонування нової моделі ринку, появою по суті штрафів за відхилення від заявлених обсягів споживання та виробництва електроенергії, що приведе до додаткових платежів споживачів і до збитків генерації, які вона зможе покрити лише внаслідок зростання цін, тощо.
У статті показано, що в Законі існує ціла низка положень, якими забезпечується можливість фактично повної заміни конкурентних ринкових механізмів використанням адміністративних методів формування структури генеруючих потужностей та регулювання їх роботи.
Тому впровадження нової моделі ринку електроенергії принесе величезні збитки економіці країни та ще більше понизить рівень життя населення, не дасть жодних позитивних наслідків від її впровадження.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 3(38):43-49
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Скачування: Повний текст (PDF)

 

Доцільні напрями удосконалення системи стимулювання впровадження відновлюваних джерел виробництва електроенергії в умовах України

Наукові публікації Костюковського Б. А.
28.03.2014 р.

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр., ШУЛЬЖЕНКО С.В., канд. техн. наук

Швидкі темпи впровадження відновлювальних джерел виробництва електричної енергії (ВДВЕ) до Об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України зумовило виникнення низки проблем, вирішення яких потребує удосконалення існуючої державної системи стимулювання їх розвитку. Зокрема це стосується швидкого зростання цін за рахунок впровадження ВДВЕ та неможливості забезпечити надійну компенсацію коливань їх потужності через недостатні маневрові можливості ОЕС України.
Подальший неконтрольований розвиток ВДВЕ, що, у першу чергу, стосується потужних ВЕС та СЕС в складі ОЕС України приведе до різкого зниження надійності електропостачання та зростання ймовірності виникнення аварій, може викликати кризу платежів за електроенергію з огляду на низьку платоспроможність споживачів України та значну електроємність вітчизняної економіки.
З урахуванням означеного, запропонована заміна існуючого механізму стимулювання розвитку потужних ВЕС та СЕС на базі «зеленого» тарифу, на механізм, що дозволяє раціонально обмежувати впровадження нових потужностей на цих типах ВДВЕ відповідно до можливостей ОЕС України надійно забезпечувати електропостачання споживачів при їх паралельній роботі з енергосистемою країни та не веде до значного зростання цін для споживачів України.
Цей механізм стимулювання розвитку потужних ВЕС та СЕС розроблено на основі об’єднання переваг механізму інвестиційних субсидій та відбору проектів їх будівництва на тендерних засадах. В статті наведено алгоритм його реалізації, за якого органи управління розвитком та функціонування електроенергетики країни визначають можливі обсяги впровадження нових потужностей на ВЕС та СЕС на основі технічних та фінансових можливостей.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 2(37):13-17
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Скачування: Повний текст (PDF)

 

Аналіз ефективності реалізації альтернативних стратегій розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС України

Наукові публікації Костюковського Б. А.
15.01.2014 р.

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр., ІВАНЕНКО Н.П., канд. техн. наук, ПАРАСЮК Н.В., канд. техн. наук

У статті узагальнено основні результати наукової роботи «Пріоритетні напрями трансформації структури генеруючих потужностей ОЕС України для об’єднання з енергосистемою Євросоюзу», яка виконувалась в Інституті загальної енергетики НАН України в межах цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн («Об’єднання»)». В ній визначено три головних пріоритети розвитку електроенергетичного комплексу країни, з урахуванням задекларованого курсу на приєднання ОЕС України на паралельну роботу з енергосистемами ЄС, а ааме: економічно обґрунтована мінімізація ціни на електроенергію для споживачів; підвищення маневрових можливостей енергосистеми країни та вирішення екологічних проблем в тепловій енергетиці. Наведені основні результати аналізу двох альтернативних стратегій розвитку енергетики України – економічно доцільна (ЕДС), яка значною мірою відповідає положенням Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої у 2006 році, та стратегія прискореного розвитку відновлювальних джерел виробництва електроенергії (ВДВЕ) – СПР_ВДВЕ, яка після запровадження значних пільг для їх розвитку в країні фактично реалізується в країні в данний час.
Показано, що з екологічної та економічної точки зору реалізація СПР_ВДВЕ є значно гіршим рішенням, ніж реалізація ЕДС. При цьому в умовах України існують значні ризики при подальшому прискореному розвитку ВДВЕ – зниження надійності енергопостачання, стрімке зростання цін на електроенергію, відток валюти з країни тощо.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 1(32):14-19
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Скачування: Повний текст (PDF)

 

Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн

Наукові публікації Костюковського Б. А.
24.10.2013 р.

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр., СПІТКОВСЬКИЙ А.І., канд. біол. наук, доц., НЕЧАЄВА Т.П.

Проведена оцінка потреби в потужностях ТЕС для двох альтернативних сценаріїв розвитку електроенергетики України при швидкому та повільному темпах розвитку відновлюваних джерел виробництва електроенергії показала, що забезпечити виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2018 року практично неможливо. Тому термін виконання цих вимог рекомендовано подовжити до 2030 року. При проведенні за цих умов оцінки ефективних варіантів розвитку ТЕС ОЕС України до 2030 року визначено, що національним інтересам більше відповідають сценарії розвитку теплової генерації, які передбачають проведення до 2020 року маловитратної реконструкції існуючих вугільних ТЕС, приведення викидів забруднювачів у повітря до норм ЄС на газомазутних ТЕС, реалізацію пілотних проектів з комплексної реконструкції вугільних ТЕС і будівництво нових потужностей на існуючих майданчиках. Проведені дослідження показали, що прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії призведе до зростання викидів парникових газів при їх паралельній роботі в ОЕС України. Визначено головні задачі та заходи виконання в ОЕС України гармонізованих з європейськими нормативів викидів забруднюючих речовин і забезпечення економічно виправданої мінімізації викидів парникових газів. Рекомендовано терміново розпочати переговорний процес з партнерами по Енергетичному Співтовариству щодо відкладання виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2030 року з розробкою й затвердженням плану розвитку генеруючих потужностей і реалізації заходів з екологізації теплової енергетики України, створенням постійно діючої системи моніторингу виконання цього плану.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 3(34):52-59
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Скачування: Повний текст (PDF)

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 5 з 16