Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну

Діяльність


Діяльність Бюро спрямованана:

- визначення пріоритетних напрямків державної політики, зорієнтованої на гармонійний розвиток українського суспільства та сталий розвиток економіки країни;

- вивчення та систематизація світового досвіду реалізації ефективної політики суспільного розвитку на основі застосування прогресивних управлінських рішень та сучасних технологій;

- розгляд професійних питань, що випливають із специфіки реалізації державної політики суспільного розвитку в різних сферах;

- організація розробки проектів нормативно-методологічних матеріалів.

БКАП э незмінним учасником процесу підготовки щорічної звітності з обліку викидів парникових газів в рамках зобов’язань України за РКЗК ООН – Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні (Кадастр викидів ПГ), що відповідним чином зазначено у розділі «Автори» цього документу.

Наступні напрацювання БКАП було впроваджено задля підвищення якості звітності з обліку викидів ПГ в Україні:

  • методологічні засади обліку викидів ПГ в секторі «Енергетика»;

  • методологічні засади обліку викидів ПГ в категоріях «Інсінерація та відкрите спалювання відходів» та «Компостування та анаеробне зброджування відходів» в секторі «Відходи»;

  • підготовлені та систематизовані за категоріями IPCC вихідні дані про використання палива в Україні протягом 1990-2010 років.

  • щорічні рекомендації та зауваження на проєкт Кадастру викидів ПГ починаючи з 2014 року.


Програмно-інформаційний комплекс «BACS-RVE» - інструмент для формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики та вирішення суміжних задач, у перш за все пов’язаних з розвитком та функціонуванням енергетичних ринків та ОЕС України. Комплекс забезпечує підтримку вхідної інформації, необхідної для побудови математичних моделей, у середовищі MS Excel. Також реалізовані імітаційні та розрахункові моделі, зокрема, моделі життєвого циклу технологій виробництва електричної енергії, виробництва продукції, товарів та послуг. З використанням спеціалізованого програмного забезпечення на основі інформації, що формується та зберігається у середовищі MS Excel, створюється реляційна база даних.  В подальшому, база даних використовується для побудови оптимізаційних моделей у форматі необхідному для оптимізаторів GLPK, які здійснюють розв’язок відповідних оптимізаційних задач. Результати оптимізації заносяться у означену базу даних і в подальшому переносяться у середовище MS Excel у вигляді формалізованих звітних форм.
 

Читайте також :